Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition

Yuan Yao , Tianyu Yu , Ao Zhang , Mengdi Li , Ruobing Xie , Cornelius Weber , Zhiyuan Liu , Haitao Zheng , Stefan Wermter , Tat-Seng Chua , Maosong Sun
arXiv doi: 10.48550/arXiv.2211.12054 - Nov 2022 Open Access
Associated documents :  
There is no abstract

 

@InProceedings{YYZLXWLZWCS22, 
 	 author =  {Yao, Yuan and Yu, Tianyu and Zhang, Ao and Li, Mengdi and Xie, Ruobing and Weber, Cornelius and Liu, Zhiyuan and Zheng, Haitao and Wermter, Stefan and Chua, Tat-Seng and Sun, Maosong},  
 	 title = {Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition}, 
 	 booktitle = {arXiv},
 	 number = {},
 	 volume = {},
 	 pages = {},
 	 year = {2022},
 	 month = {Nov},
 	 publisher = {},
 	 doi = {10.48550/arXiv.2211.12054}, 
 }